ÚíÇÏå ÊÈíÖ ÇáÃÓäÇä

 
áÇä ÇáÇÈÊÓÇãÉ ÇáãÔÑÞÉ ãÕÏÑËÞÉ æÌãÇá... ÃÕÈÍ  ÊÈíÖ ÇáÇÓäÇä ãä ãÊØáÈÇÊ ÇáÍíÇÉ ÇáÍÏíËÉ  ááäÓÇÁ æÇáÑÌÇá ãÚÇ
ÊÞÏã ÇáÚíÇÏÉ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáæÓÇÆá æÇáØÑÞ áÊÈíÖ ÇáÇÓäÇä :
ÅÓÊÔÇÑÉ ØÈíÈ ãÎÊÕ ÖÑæÑí áÅÎÊíÇÑÇáØÑíÞÉ ÇáãáÇÆãÉ  ááÊÈíÖ æÇÑÔÇÏ ÇáãÑíÖ Çáì ÇáØÑíÞÉ ÇáÕÍíÍÉ áÏÚã ÇáÊÈííÖ.
ÃäæÇÚ ÇáÊÈííÖ    
ÊÈííÖ ÇáÇÓäÇä ÈÌåÇÒ ÇááíÒÑ
ÊÈííÖ ÇáÇÓäÇä ÈÌåÇÒ æÇíÊ ÓãÇíá
ÊÈííÖ ÇáÇÓäÇä ÇáßíãíÇÆí
ÊÈííÖ ÇáÇÓäÇä (   ÞæÇáÈ)
ÊÈííÖ ÇáÇÓäÇä ÇáÈíÊí
ÊÈííÖ   ÃÓäÇä ãäÝÑÏÉ

ÎÏãÇÊ ÕÍå ÇáÝã æÇáÇÓäÇä ÇáÇÎÑì 

ÇáÊäÙíÝ ÇáÎÇÕ ááãÏÎäíä æááÕÈÛÇÊ ÇáÚäíÏÉ ÊäÙíÝ ÈÇáÑãá  ÈÌåÇÒ ÈÑæÝí ÌÊ .

 
ÈÑäÇãÌ ÇäÝÇÓ ÇáæÑÏ : ááÊÍáÕ ãä ÑÇÆÍÉ ÇáÝã ÇáßÑíåÉ : ÈÑäÇãÌ íÊßæä ãä ÚÏå ÌáÓÇÊ ÚáÇÌíÉ ááÞÖÇÁ Úáì ÇáÈßÊÑíÇ ÇáãÓÈÈÉ áÑÇÆÍÉ ÇáäÝÓ ÇáÛíÑ ãÑÛæÈ ÝíåÇ . ÈÇÞÉ ãä ãæÇÏ æÇÏæÇÊ ÊäÙíÝ ãÌÇäíÉ áãÓÇÚÏÉ ÇáãÑíÖ Úáì ÇáÊÎáÕ ãä ÇáÑÇÆÍÉ áíäÚã ÈäÝÓ ßÑÇÆÍÉ ÇáæÑÏ .

ãÚÇáÌÉ ÇãÑÇÖ æäÒÝ ÇááËÉ ãä ÎáÇá ÊäÙíÝ ÇáÇÓäÇä ÇáÏæÑí ÈÌåÇÒ ÇááÊÑÇ ÓÇæäÏ ÈÏæä Çáã ÇæÍÓÇÓíÉ
æÊÞÏíã äÕÇÆÍ ÐåÈíÉ Úä ÇáãÍÇÝÖÉ Úáì ÕÍÉ ÇáÝã æÇáÇÓäÇä .

   
ÍÇáÉ ÊÈííÖ ÇáÃÓäÇä ÞÈá æÈÚÏ ÊÈííÖ ÇáÇÓäÇä ÈÌåÇÒ æÇíÊ ÓãÇíá

ÌåÇÒÊÈííÖ ÇáÃÓäÇä  ÈÇááíÒÑ ÇáãÊØæÑ

Doctor Smile

   
ÊÌãíá ÇáÇÓäÇä ÈÇáÇáãÇÓ    

 

!
!
!
!
Style switcher

Choose color style